Условия

PRO DETAILING STUUDIO JA KOOLITUSKESKUSE, AR PRO PARTNERS OÜ õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1. AR PRO PARTNERS OÜ (registrikood: 123332115) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. AR PRO PARTNERS OÜ on täienduskoolitusasutus), mis korraldab täiskasvanute täienduskoolitust autodeteiling valdkonnas.

1.3. Õppetöö viiakse läbi aadressil Magasini 31/4, Tallinn, renditavates ruumides või koolituse tellija koolitusruumides..

1.4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse Pro Detailing Stuudio ja Koolituskeskus veebilehel aadressil http://sun-tek.ee/ee/koolitus/.

1.5. Koolitused toimuvad grupikoolitusena või individuaalselt.

1.6. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.7. AR PRO PARTNERS OÜ asjaajamise- ja õppekeeled on eesti ja vene keeled.

1.8. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

1.8.1. õppekava nimetus;

1.8.2. õppekavarühm;

1.8.3. õpiväljundid;

1.8.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.8.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.8.6. õppe sisu;

1.8.7. õppekeskkonna kirjeldus;

1.8.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.8.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

1.8.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.9. Koolitajal on õigus teha koolituste ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti või telefoni teel.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. AR PRO PARTNERS OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, arve maksja ja saaja andmed ning osaleja e-posti aadress ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine.

3.1. Koolitusele registreerumine.

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel (info@sun-tek.ee) või telefoni teel (+37258133063). Koolitusele on võimalik registreeruda ka koolituspäeval koolituse toimumise asukohas.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine.

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel. Igale koolitusele registreerijale saadetakse kinnitus koolitusele registreerimise kohta.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. AR PRO PARTNERS OÜl on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning kellele on väljastatud tasumiseks koolituse arve.

4.2. Arve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu. 

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord.

5.1. . Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

5.2. Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult.

5.3. . Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja õppija sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve mittetasumisel või lepingutingimuste rikkumisel

5.4.Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus küsimustiku või annavad tagasiside muus vormis.

6. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel kahes osas. 1 osa ettemaks: 30%, mis peaks olema tasutud 1 nädal enne koolituse algust ja 2 osa 70% peaks olema tasutud koolituse toimumis kuupäevaks. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. 

6.2. Juhul, kui koolitusele registreerimine toimub vähem, kui 5 töö päeva enne koolituse algust, koolituse eest tasumine toimub arve alusel täies ulatuses.

6.3. Mitmele osalejale ühest asutusest kehtib soodushind. 10% koolituse maksumusest iga inimese kohta.

6.4. Koolitusasutuses ei toimu õppetasust vabastamist. 

6.5. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata Koolitaja poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

7. Koolitusest loobumine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada PRO DETAILING STUUDIO JA KOOLITUSKESKUE e-kirja teel info@sun-tek.eevõi telefonil +37258133063. Juhul, kui osaleja teatab loobumisest või mitteosalemisest 2 päeva või vähem enne koolituse toimumise päeva või mingil põhjusel jätab koolitusele tulemata tuleb tasuda 100% koolituse arvest. 

7.2. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest kuni 7 päeva enne koolituse algust, tagastatakse 100% õppetasust.

7.3. Koolituse katekestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, töölähetus vms), saab õppija liituda järgmise koolitusgrupiga. 

8. Õppija õigused ja kohustused

8.1. Õppijal on õigus:

8.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitusprogramm;

8.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;

8.1.3. saada teavet AR PRO PARTNERS OÜ õppekorralduse ja õppekava kohta;

8.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist AR PRO PARTNERS OÜ süül ära jäänud kursuste eest;

8.1.5. lahkuda omal soovil enne koolituse lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

8.1.6. saada koolituse lõpus osalemist kinnitav tunnistus.

8.2. Õppija on kohustatud:

8.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

8.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitusruumi vara;

8.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

8.2.4. Maksta esitatud koolitusarve õigeaegselt.

9. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

9.1. Lektorid peavad omama kõrgemat haridust ja peab olema aktiivselt tegutsenud/ tegutseb õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

10. Vaidluste lahendamise kord

10.1. AR PRO PARTNERS OÜ ja koolitusel osaleja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

AR PRO PARTNERS OÜ Koolituse Kvaliteedi Tagastamise alused

PRO DETAILING STUUDIO JA KOOLITUSKESKUSE koolituste kvaliteedi tagamise alused

AR PRO PARTNERS OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest ning kinnitab, et kvaliteedi tagamise kord vastab täiskasvanute täienduskoolituse standardis toodud nõuetele.

1. Üldsätted

1.1. AR PRO PARTNERS OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. AR PRO PARTNERS OÜ pakub täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust. 1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
2.2. Õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
2.2.1. õppekava nimetus;

2.2.2. õppekavarühm;
2.2.3. õppekava õpiväljundid;
2.2.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
2.2.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
2.2.6. õppe sisu;
2.2.7. õppekeskkonna kirjeldus;
2.2.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid; 2.2.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
2.2.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.3 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. AR PRO PARTNERS OÜ viib läbi koolitusi ruumides, mis vastavad nõuetele. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga ning kõikide vajalikku instrumentidega ja materjalidega.
3.2. AR PRO PARTNERS OÜ koolitustel on osa õppematerjalidest paberkandjal ja/või elektrooniliselt ja ülejäänud antakse praktilisel viisil.

3.3. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest ja selle ajakohasusest ning vajaduest. 3.4. Koolitusasutus pakub oma õpilastele tasuta kohvi/tee- ja parkimisvõimaluse.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Lektorid peavad omama kõrgemat haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1. Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult, kas paberkandjal või digitaalselt. Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.

RU
EE RU